Thema’s van het groeimodel

Vliegwiel van
HeLiUMM

Door HeLiUMM gedefinieerde thema’s vormen het fundament voor gesprekken en analyse rond een duurzame en gezondere leefstijl van medewerkers in de organisaties.

Ontwikkelen van maturity
De dialoog over doelen en resultaten van vitaliteit vraagt om duidelijke gesprekskaders, terminologie en thema’s.
De kakofonie van termen en initiatieven maakt met dit model plaats voor eenduidige communicatie en duidelijk herkenbare doelen. Het is geen voorschrijvend model die leidend is in uw keuzes, maar en beschrijvend model dat faciliteert zodat een koers bij uw specifieke organisatie en omgeving past.Thema’s van het Vliegwiel
Alhoewel de negen thema’s los meetbaar zijn, vormen ze in samenhang een vliegwiel voor innovatie en optimalisatie rond Duurzame Inzetbaarheid en gezonde leefstijl. Op één enkel onderdeel excelleren leidt niet tot langdurig rendement. Door visie, strategie, beleid en concrete oplossingen samen te brengen kan echt ingezet worden om resultaten van Duurzame Inzetbaarheid en gezonde leefstijl te vergroten.


 • Connector.

  N=1

  Het aansluiten op de persoonlijke behoeften van werknemers op het gebied van gezonde leefstijl ontwikkeling waarbij de kans op succesvolle inbedding van die verandering maximaal geborgd wordt.

 • Connector.

  Samen doen

  De positieve dan wel negatieve invloed op leefstijl die wordt uitgeoefend door interactie tussen mensen, collega’s, vrienden. Uitgangspunt is het vermogen om positieve energie te ontwikkelen vanuit veiligheid van groepsprocessen en groepsdynamiek.

 • Connector.

  Privé

  De mate waarin gezondheidsinitiatieven op het werk en in de thuissituatie elkaar aanvullen en/of versterken. Gewoonten en gedrag op het gebied van gezonde leefstijl maken geen onderscheid tussen de werk- en privé locaties; Het bureau of de keukentafel.

 • Connector.

  Loopbaanperspectief

  Afstemming tussen werkgever en werknemer over de ontwikkelingen die te maken hebben met arbeidsmobiliteit en passend werk nu en in de toekomst.


 • Connector.

  Organiseren - Governance

  Ontwikkelen van visie en beleid op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid en Healthy Lifestyle voorzien van een planning, het toezicht hierop en de controle over het beheer van gezonde leefstijl en Duurzame Inzetbaarheid interventies van medewerkers in arbeidsorganisaties.


 • Connector.

  Arbeidsomstandigheden

  Afspraken, regels en activiteiten rond de arbeidsomgeving die de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers bevorderen.

 • Connector.

  Ondersteuning & Communicatie

  Het initiëren en borgen van activiteiten op het gebied van communicatie en ondersteuning die bijdragen aan een blijvende verandering op het gebied van een gezondere leefstijl. Gebaseerd op leer- en ontwikkelomgeving voor medewerkers in arbeidsorganisaties.

 • Connector.

  Leiderschap

  Het vermogen van leidinggevenden om initiatief en verantwoordelijkheid te nemen om verandering op het gebied van gezondere leefstijl aan gang en verankerd te krijgen. Door het geven van richting en ruimte, het creëren van duidelijkheid in situaties en relaties en het helder en beeldend communiceren van de noodzaak en consequenties van beoogde veranderingen.


 • Connector.

  Positieve gezondheid

  Dit is het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Positieve gezondheid kent 6 dimensies: lichaamsfuncties, mentale functies en beleving, spirituele / existentiële dimensie, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren (Huber).


Route: concrete stappen met het groeimodel

Inzet en gebruik van
het HeLiUMM model


 • Connector.

  HeLiUMM Intake

  Afstemmen vraagstuk wat binnen de organsiatie leeft. Bepalen in te zetten werkvorm, geschatte doorlooptijd en de hiervoor benodigde resources.

 • Connector.

  HeLiUMM Scan

  Scan op basis van HeLiUMM. Analyse van de kennisgebieden en ontwikkel niveau hiervan. Op basis van een steekproef binnen de organisatie zullen processen, gedrag en gebruikte tools en interventies worden geïnventariseerd.

 • Connector.

  HeLiUMM Analyse

  De aanwezige initiatieven, projecten of instrumenten die herbruikbaar of inzetbaar zijn voor Duurzame Inzetbaarheid of Healthy Lifestyle ontwikkeling worden in kaart gebracht.

 • Connector.

  HeLiUMM Rapportage

  Terugkoppeling naar werkgever, management en medewerker over de bevindingen. Wat zijn de geconstateerde sterke en zwakke punten? Een overzicht van werkende en minder goed werkende initiatieven binnen de organisatie in vergelijking met een benchmark op de HeLiUMM schaal.

 • Connector.

  HeLiUMM Advies

  Vertaling van de analyses naar concrete ontwikkelpunten met eerste stappen en acties om op korte termijn quick wins te realiseren. Met aanbevelingen om op langere termijn meer rendement en resultaten te behalen uit de inzet van medewerkers die zich gezonder en energieker voelen en meer gemotiveerd en betrokken raken.

Meer weten

Een boekje is geschreven voor werkgevers die vitaliteit willen agenderen. We komen dit graag overhandigen om tegelijk met u in gesprek te gaan over de kansen die u ziet rond vitaal organiseren.